Satýþ Sözleþmesi


UYARI : Ýlgili yasa gereði lütfen aþaðýdaki sözleþme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrýca; internet sitemize üye olan ve alýþ veriþ yapan her müþteri, tarafýmýzdan düzenlenmiþ olan aþaðýdaki satýþ sözleþmemizin tüm maddelerini baþka bir ihbara gerek kalmadan okumuþ ve kabul etmiþ sayýlýr!
 
 Mesafeli SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 
 Ýþbu sözleþme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Mesafeli Sözleþmeler Uygulama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik gereði internet üzerinden gerçekleþtiren satýþlar için sözleþme yapýlmasý zorunluluðuna istinaden düzenlenmiþ olup, maddeler halinde aþaðýdaki gibidir.
 
 MADDE 1 - KONU
 
 Ýþbu sözleþmenin konusu, SATICI'nýn, ALICI'ya satýþýný yaptýðý, aþaðýda nitelikleri ve satýþ fiyatý belirtilen ürünün satýþý ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayýlý Tüketicilerin Korunmasý Hakkýndaki Kanun-Mesafeli Sözleþmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkýnda Yönetmelik hükümleri gereðince taraflarýn hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadýr.
 
 MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ
 
 Ünvan: Online Bitkisel Sağlık ve Kozmetik
 Adres: Merkez Mah. Avcılar - ÝSTANBUL
 Tel: 0546 204 52 29
 Mail: [email protected]
 
 MADDE 2.2 - ALICI BÝLGÝLERÝ
 
 Müþteri olarak https://viagrafiyatlistesi.com alýþveriþ sitesine üye olan kiþi.
 Üye olurken kullanýlan adres ve iletiþim bilgileri esas alýnýr.
 
 MADDE 3 - SÖZLEÞME KONUSU ÜRÜN BÝLGÝLERÝ
 
 Malýn / Ürünün / Hizmetin türü, miktarý, marka/modeli, rengi, adedi, satýþ bedeli, ödeme þekli, sipariþin sonlandýðý andaki bilgilerden oluþmaktadýr.
 
 MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
 
 4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleþme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satýþ fiyatý ve ödeme þekli ile teslimata iliþkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduðunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiðini beyan eder.
 
 4.2 - Sözleþme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aþmamak koþulu ile her bir ürün için ALICI'nýn yerleþim yerinin uzaklýðýna baðlý olarak ön bilgiler içinde açýklanan süre içinde ALICI veya gösterdiði adresteki kiþi/kuruluþa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydýyla en fazla 10 gün daha uzatýlabilir.
 
 4.3 - Sözleþme konusu ürün, ALICI'dan baþka bir kiþi/kuruluþa teslim edilecek ise, teslim edilecek kiþi/kuruluþun teslimatý kabul etmemesinden https://viagrafiyatlistesi.com sorumlu tutulamaz.
 
 4.4 https://viagrafiyatlistesi.com, sözleþme konusu ürünün saðlam, eksiksiz, sipariþte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullaným kýlavuzlarý ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
 4.5 - Sözleþme konusu ürünün teslimatý için iþbu sözleþmenin imzalý nüshasýnýn https://viagrafiyatlistesi.com'a ulaþtýrýlmýþ olmasý ve bedelinin ALICI'nýn tercih ettigi ödeme þekli ile ödenmiþ olmasý þarttýr. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayýtlarýnda iptal edilir ise, https://viagrafiyatlistesi.com ürünün teslimi yükümlülüðünden kurtulmuþ kabul edilir.
 
 4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartýnýn ALICI'nýn kusurundan kaynaklanmayan bir þekilde yetkisiz kiþilerce haksýz veya hukuka aykýrý olarak kullanýlmasý nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluþun ürün bedelini https://viagrafiyatlistesi.com'a ödememesi halinde, ALICI'nýn kendisine teslim edilmiþ olmasý kaydýyla ürünün 3 gün içinde https://viagrafiyatlistesi.com'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 
 4.7- https://viagrafiyatlistesi.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaþýmýn kesilmesi gibi olaðanüstü durumlar nedeni ile sözleþme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI sipariþin iptal edilmesini, sözleþme konusu ürünün varsa emsali ile deðiþtirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasýna kadar ertelenmesi haklarýndan birini kullanabilir. ALICI'nýn sipariþi iptal etmesi halinde ödediði tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 
 4.8- Garanti belgesi ile satýlan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arýzalý veya bozuk olanlar, garanti þartlarý içinde gerekli onarýmýn yapýlmasý için https://viagrafiyatlistesi.com'a gönderilebilir. Bu tür gönderimlerde (sipariþ tarihinden itibaren 15 gün içinde ise) kargo giderleri https://viagrafiyatlistesi.com tarafýndan karþýlanacaktýr.
 
 4.9- Ýþbu sözleþme, ALICI tarafýndan okudum kabul ediyorum týklamasýyla geçerli olacaktýr.
 
 MADDE 5 - CAYMA HAKKI
 
 ALICI, sözleþme konusu ürünün kendisine veya gösterdiði adresteki kiþi/kuruluþa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkýna sahiptir. Cayma hakkýnýn kullanýlmasý için bu süre içinde https://viagrafiyatlistesi.com'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulmasý ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanýlmamýþ olmasý þarttýr. Bu hakkýn kullanýlmasý halinde, 3. kiþiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün https://viagrafiyatlistesi.com'a gönderildiðine iliþkin kargo teslim tutanaðý örneði ile fatura aslýnýn iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaþmasýný takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslý gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakký nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafýndan karþýlanýr.
 
 Niteliði itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanýmlýk ürünler, kopyalanabilir yazýlým ve programlar, hýzlý bozulan veya son kullaným tarihi geçen ürünler için cayma hakký kullanýlamaz. Her türlü yazýlým ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuþ, þerit v.b) ve cayma hakkýnýn kullanýlmasý, ürünün ambalajýnýn açýlmamýþ, bozulmamýþ ve ürünün kullanýlmamýþ olmasý þartýna baðlýdýr.
 
 Ayrýca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarýnca üretilen veya üzerinde deðiþiklik ya da ilaveler yapýlarak kiþiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkýný kullanamaz.
 
 Ödemenin kredi kartý veya benzeri bir ödeme kartý ile yapýlmasý halinde tüketici, kartýn kendi rýzasý dýþýnda ve hukuka aykýrý biçimde kullanýldýðý gerekçesiyle ödeme iþleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartý çýkaran kuruluþ itirazýn kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarýný tüketiciye iade eder.
 
 Ýþbu sözleþmenin uygulanmasýnda, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca ilan edilen deðere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile https://viagrafiyatlistesi.com'un yerleþim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
 Sipariþin sonuçlanmasý durumunda ALICI iþbu sözleþmenin tüm koþullarýný kabul etmiþ sayýlacaktýr.